Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014 |  20:26:08
Go
Bookmark and Share
Ημερ. Καταχώρησης: 13/09/2011 Ώρα Καταχ.: 10:00:00


Ακίνητα: οι 40 + 20 φόροι που βαρύνουν

Πόσοι είναι άραγε οι φόροι που βαρύνουν τα ακίνητα; Ούτε ένας ούτε δύο αλλά 40 και ακόμα 20 φόροι, τέλη εισφορών και προστίμων, που επηρεάζονται από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Αυτά προκύπτουν από το Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Το Παρατηρητήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του έτους όπου και καταγράφονται συνοπτικά από την ΠΟΜΙΔΑ οι ισχύοντες από την 1.1.2011 φόροι και τέλη επί των ακινήτων στη χώρα μας.

Oι 40 Φόροι-Τέλη-Επιβαρύνσεις στα ακίνητα

Α. Φόροι - τέλη - κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα

1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων 18-45 %
2. Συμπληρωματικός Φόρος Εισοδήματος Μισθωμάτων 1,5%-3 %
3. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών)   3,6 %
4. Τεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.
5. "Εκτακτη" εισφορά φυσ.προσώπων 1-4%
6. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης   18-45 %
7. Κράτηση στα μισθώματα από το Δημόσιο υπέρ ΜΤΠΥ   3 %
8. Κράτηση στα μισθώματα από τους ΟΤΑ υπέρ ΤΑΔΚΥ   2 %

Β. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων

9. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 %
10. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 8-10 %
11. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί ΦΜΑ
12. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 4-5%
13. Φόρος Διανομής Ακινήτων 2-2,5%
14. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 8-10 %
15. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων 6,50‰
16. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών κατά τη μεταγραφή 1,25‰
17. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰

Γ. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων

18. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων 
-Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-10 %
-Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20 %
-Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 %

19. Φόρος Δωρεάς ακινήτων
-Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-20 %
-Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 10-30 %
-Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 %

Δ. Ετήσιοι - Περιοδικοί φόροι επί της κατοχής ακινήτων

20. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) από 1.1.2010 2‰-2 % (Φ.πρόσ.) και 6‰ (Νομ. πρόσωπα)
21. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ),(κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰
22. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15 % (πλην απρόσ.)
23. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδ.) γη 5 %, κτίρια 8 %

Ε. Αλλοι φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων

24. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού (Ελεύθερα από ΟΤΑ)
25. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Ελεύθερα από ΟΤΑ)
26. Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Kwh x Μον.Χρ.ευρώ/Kwh)
27. Δημοτικά Δυνητικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες) (Ελεύθερα από ΟΤΑ)
28. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση) (Από ΟΤΑ- ΔΕΚΟ)
29. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83) σε γη έως 60%, σε χρήμα έως 25%
30. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο-35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί αντ.αξίας
31. Εισφορά υπεραξίας λόγω νέων έργων με το Ν.2508/97
32. Tέλος Ανάπλασης Υποβαθμισμένων Περιοχών υπέρ ΔΕΠΟΣ με το Ν.2508/97

Ζ. Φόροι, Τέλη και Εισφορές οικοδομικής αδείας -ανέγερσης κτιρίων - αυθαιρέτων κλπ.

33. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας-1 % επί προυπολ.
34. Τέλος οικοδομικών εργασιών -Ψήφισμα ΚΗ΄/1947
35. Κράτηση υπέρ Δήμου, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ - Επί προϋπολογισμού
36. Εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ & ΤΕΑΕΔΞΕ - 90 % επί τεκμ.ημερομ.
37. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδ. υλικών και εργασιών - 23 %
38. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου -Ελεύθερα από ΟΤΑ
39. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου) -Ν.4483/65 (άρθρο 8)
40. Πολεοδομικά πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων-αλλαγής χρήσης - Εφάπαξ/ετήσια
 
Και οι 20 Φόροι, Τέλη, Εισφορές & Πρόστιμα, που αυξάνονται από αντικειμενικές αξίες

Α. Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα

1. Τεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.
2. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης 18-45 %
3. Tεκμαρτό εισόδημα λόγω αγοράς ακινήτου (ανεστάλη έως 31.12.2012) 18-45 %

Β. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία

4. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 %
5. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 8-10 %
6. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 8-10 %
7. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 4-5 %
8. Φόρος Διανομής Ακινήτων 2-2,5%
9. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί Φ.Μ.Α.
10. Τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών (σύνταξη - μεταγρ. συμβολαίων) 6,50+1,25‰
11. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰

Γ. Φόροι κατά τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (κληρονομιά-γονική παροχή-δωρεά)

12. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων 
-Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παρ.), εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-10%
-Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20%
-Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%

13. Φόρος Δωρεάς ακινήτων
-Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-20%
-Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ.10-30%
-Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%

Δ. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων

14. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) από 1.1.2010 2‰-2 % (Φυσ.πρόσ.) 6‰ (Νομικά πρόσωπα)
15. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰
16. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15%

Ε. Κτηματολόγιο-Πολεοδομικά πρόστιμα & εισφορές
 
17. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 1‰ επί αντικ. αξίας
18. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής - διατηρ. αυθαιρέτων 100% / 50% ετησίως
19. Πολεοδομικά πρόστιμα αλλαγής χρήσης (ημιυπαιθρ.κ.λπ.) 5% - 15% εφάπαξ
20. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχ. Πόλεων (Ν.1337/83) σε γη έως 60%, σε χρήμα έως 25%Πηγή: "Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων" της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) - www.pomida.gr
enter forums
powered byNETVOLUTION